ชาข่าบูเกะดาตู

ชื่อผลิตภัณฑ์
ชาข่า
กลุ่มชาข่าบูเกะดาตู
นางแวไซนะ จารง อ.ยะรัง
โทรศัพท์ 087-2959208

“ชาข่าบูเกะดาตู” มีความเป็นมาจากการที่นักศึกษามหาวิทยาลัยฟาฏอนี ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ได้เข้าไปดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ โดยได้เริ่มต้นศึกษาชุมชน บ้านบูเกะดาตู หมู่ที่ ๒ ตำบลเขาตูม โดยการให้ความร่วมมือ ความเอื้อเฟื้อในการดำเนินกิจกรรมจากผู้นำชุมชน และหน่วยงานภาครัฐ จนกลุ่มนักศึกษาได้สรุปข้อมูลจากการศึกษาชุมชน ว่าชาวบ้านบูเกะดาตู มีการปลูกข่าเป็นอาชีพเสริม มานานหลายปี แต่ปัจจุบันข่ามีราคาตกต่ำลง กลุ่มนักศึกษาจึงประชุมระดมความคิดร่วมกับชาวบูเกะดาตูและเห็นควรว่าน่าจะนำข่ามาแปรรูปเป็น”ชาข่า” เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต และเพื่อให้เป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่ชาวบูเกะดาตู โดยผ่านกระบวนการร่วมกันคิด ทดลอง จนได้ “ชาข่าบูเกะดาตู” “รสชาติดี มีคุณค่า”

(Visited 1 times, 1 visits today)