เรือกอและจำลอง

ชื่อผลิตภัณฑ์
เรือกอและจำลอง

ประวัติความเป็นมา
ตำบลปะเสยะวอ อำเภอสายบุรี เป็นหมู่บ้านแห่งช่างศิลป์ ในการต่อเรือกอและ ด้วยฝีมือประณีตงดงามสอดประสานศิลปะไทยและมุสลิมได้อย่างกลมกลืน เรือกอและ เรือประมงพื้นบ้านของภาคใต้ตอนล่าง นิยมวาดลายบนลำเรือด้วยสีสันงดงาม ลวดลายสวย สะดุดตา เป็นพื้นที่ ทีมีหมู่บ้านที่ผลิตเรือกอและประยุกต์ท้ายตัด เพื่อใช้ในอาชีพประมงชายฝั่ง และเรือกอและจำลองที่ใช้เป็นของฝากของที่ระลึก ใช้ประดับตกแต่งบ้านเรือน เป็นที่นิยมทั่วไป ชาวประมงที่นี่แต่โบราณนิยมต่อเรือขึ้นใช้เองจึงเป็นที่มาของฝีมือการต่อเรือกอและอันเป็นที่เลื่องลือโดยมีเอกลักษณ์เป็นเรือหัวแหลม-ท้ายแหลมซึ่งระบายสีสันบนลำเรือได้อย่างสวยสดงดงาม
เนื่องมาจากบริเวณชายฝั่งแหลมมาลายู ทางด้านตะวันออกของอ่าวไทยนับตั้งแต่อำเภอยะหริ่งอำเภอปานาเระ อำเภอสายบุรี ของจังหวัดปัตตานี เรื่อยจนไปถึงอำเภอตากใบ ของจังหวัดนราธิวาส เป็นหาดทรายยาวเหยียด ปราศจากที่กำบังลม จะมีก็เฉพาะบริเวณปากน้ำ ความแปรปรวนของอากาศจึงเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา อีกทั้งแหล่งจับปลาก็อยู่ห่างจากฝั่งออกไปถึง 16 กิโลเมตรขึ้นไป ชาวประมงในเขตนี้จึงจำเป็นต้องต่อเรือ ที่เหมาะสมกับลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศในบริเวณนี้ เรือที่เหมาะสมและดีที่สุดที่ชาวประมงใช้ก็คือ “เรือกอและ” นั้นเอง เรือกอและ เป็นเรือประมงที่ใช้ในแถบภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย ต่อด้วยไม้กระดาน โดยทำส่วนหัวและส่วนท้ายสูงขึ้นจากลำเรือ หรืออีกแบบจะเป็นแบบหัวสั้นและท้ายตัด นิยมทาสีพื้นตลอดลำเรือ แล้วเขียนลวดลายด้วยสีฉูดฉาด ซึ่งลวดลายอันวิจิตรนี้เองที่เป็นเอกลักษณ์ของเรือกอและ ที่ผสมผสานระหว่างศิลปะไทย อิสลาม จีน และศิลปะอื่น ๆ เนื่องจากอิทธิพลที่ได้รับมาจากสภาพแวดล้อมอันได้แก่ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ สังคมความเป็นอยู่ ซึ่งสังคมความเป็นอยู่ในจังหวัดปัตตานีนั้น ประกอบไปด้วยชนชาติ 3 ชนชาติที่อาศัยอยู่ร่วมกันนั่นคือ ชาวไทยพุทธ ชาวไทยมุสลิมและชาวจีน จิตรกรรมที่ศิลปินไทยมุสลิมวาดตกแต่งเรือกอและมีข้อจำกัดในด้านหลักความเชื่อทางศาสนาอิสลาม จึงไม่มีภาพคนร้องรำทำเพลง หรือลักษณะที่ยั่วยุกามารมณ์ ภาพส่วนใหญ่เป็นภาพสัตว์น้ำ จินตนาการจากประเพณี ศาสนา วรรณคดี ศิลปการแสดงต่าง ๆ สัตว์หิมพานต์และภาพทิวทัศน์

ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
น้ำหนัก :0.00 กรัม
สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดปัตตานี
ระดับดาว : (ปี 2552)
– บาท
สถานที่จัดจำหน่าย
กลุ่มเรือกอและจำลอง อำเภอยะหริ่ง และอำเภอสายบุรี
ติดต่อ : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี
โทร : 073-336334

(Visited 1 times, 1 visits today)