กล้วยเส้น

ชื่อผลิตภัณฑ์
กล้วยเส้น
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านกล้วย
นางมาลัย เม็งมุ่สอ
ที่อยู่ 15/1 ม.2 ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
โทรศัพท์ 086-2890210

(Visited 1 times, 1 visits today)