ผู้ตรวจราชการกรมฯ ลงพื้นที่ติดตามผลการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกย์สู่ “โคก หนอง นา กรมการพัฒนาชุมชน” จังหวัดปัตตานี

นายวัชระ ธรรมปัญญาสกุล พัฒนาการจังหวัดปัตตานี รายงานภาพ [...]

อ่านต่อ

ผวจ.ปัตตานี” เปิดสวนหลังจวนผู้ว่าราชการจังหวัด ยกร่องปลูกผักสวนครัว” ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างวัฒนธรรมการปลูกผักอย่างต่อเนื่อง

นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให [...]

อ่านต่อ

จังหวัดปัตตานี ประชุมรับรองข้อมูลจาการตรวจสอบข้อมูลครัวเรือนตามระบบ TPMAP พร้อมขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

จังหวัดปัตตานี นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดปั [...]

อ่านต่อ

พช.ปัตตานี จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการและผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน จังหวัดปัตตานี

นายวัชระ ธรรมปัญญาสกุล พัฒนาการจังหวัดปัตตานี เป็นประธา [...]

อ่านต่อ

สำนึกในพระกรุณาธิคุณฯ “ผ้าลายขอเจ้าฟ้า สิริวัณณวรีฯ” สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมผู้ประกอบการ OTOP ในชุมชน สู้วิกฤต COVID-19

ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ตำบลบาราโหม /กลุ่มผู้ผลิต [...]

อ่านต่อ