โครงสร้าง/บุคลากร

Share

ผู้บริหาร

นายวัชระ ธรรมปัญญาสกุล

พัฒนาการจังหวัดปัตตานี

กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

นายสมหมาย อ่อนรักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
นายภานุพงค์ จองเดิม
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางมณีษา ปัญญาประชุม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวหรรษา นพเก้า
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวอาซีซะห์ ดอเลาะ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นางสาวสือนานิง สามะ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางฝาตีเมาะ กมาลอ
พนักงานพิมพ์ดีด
นางสาวจุรีรัตน์ ชิณวงศ์
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
แวกามารียะห์ แวมายอ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางอมรรัตน์ ทรัพย์รุ่งเรือง
พนักงานสถานที่
นายเจะนุรเด่น แมะ
พนักงานขับรถยนต์

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นางสาวสุนีย์ นวจินดาพันธุ์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
นางสาวไบด๊ะ เจ๊ะมะ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานฯ)
นายไพรัช ณ ถลาง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางนิรุสนี คาเร็ง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางสาวสุนีย์ มาหะ
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
นางจีระพร แก้วทับทิม
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานฯ)
นายภิรวัฒน์ จันทร์ดิษฐวงษ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานฯ)
นายสาโรช แก้วคง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายอุดร ธรรมวิฐาน
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายอาหามะ มะซะ
นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางอมรรัตน์ หนูประเสริฐ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานฯ) รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
นางโศภิษส์ฎาพ์ พรหมสุข
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานฯ)
0887847040
นายรอสดี จะปะกิยา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวรุสนานี นิเซ็ง
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(Visited 1 times, 1 visits today)