โครงสร้าง/บุคลากร

Share

ผู้บริหาร

นายวัชระ ธรรมปัญญาสกุล
พัฒนาการจังหวัดปัตตานี

กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

นายสมหมาย อ่อนรักษ์
ผอ.กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
นายอุดร ธรรมวิฐาน
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางประไพ เม่นฉาย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางมณีษา ปัญญาประชุม
จพง.ธุรการชำนาญงาน
นางสาวหรรษา นพเก้า
จพง.ธุรการชำนาญงาน
นางสาวอาซีซะห์ ดอเลาะ
จพง.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นางสาววลัยพร ขุนรงค์
จพง.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นางสาวสือนานิง สามะ
จพง.ธุรการปฏิบัติงาน
นางฝาตีเมาะ กมาลอ
พนักงานพิมพ์ดีด
นางสาวจุรีรัตน์ ชิณวงศ์
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นางสาวอุดฮียะห์ ดาโอะ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นางอมรรัตน์ ทรัพย์รุ่งเรือง
พนักงานสถานที่
นายเจะนุรเด่น แมะ
พนักงานขับรถยนต์

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นางธัญชนก หมั่นหมาย
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
นางสาวเจ๊ะอัสนะห์ เจ๊ะสะแม
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วย ผอ.กลุ่มงานฯ)
นายไพรัช ณ ถลาง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วย ผอ.กลุ่มงานฯ)
นางนิรุสนี คาเร็ง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางสาวฟารีดา ม่าเหร็ม
ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
นายภิรวัฒน์ จันทร์ดิษฐวงษ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วย ผอ.กลุ่มงานฯ)
นางวนิดา ศรีตุลาการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วย ผอ.กลุ่มงานฯ)
นายสาโรช แก้วคง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายภานุพงค์ จองเดิม
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายอาหามะ มะซะ
นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางสาวการีมะห์ บากา
ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
นางอมรรัตน์ หนูประเสริฐ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วย ผอ.กลุ่มงานฯ)
0887847040
นายรอสดี จะปะกิยา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วย ผอ.กลุ่มงานฯ)
นางกนกภัณฑ์ เพชรรัตน์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดปัตตานี

นางสาวมาซีเตาะ แมเราะ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นางสาวจุฑามาศ หะยีสันติ์
นักจัดการงานทั่วไป
นายซูการ์ไน เจะเตะ
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวโชติรส ตรีรานุรัตน์
นิติกร
(Visited 1 times, 1 visits today)