ร่วมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นที่ เพื่อการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

พช.ปัตตานี ร่วมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นที่ เพื่อการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
วันเสาร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2565 – นายธีรวิทย์ กู้เกียรติ พัฒนาการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นางนิรุสนี คาเร็ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อ.เมือง จ.ยะลา
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดกิจกรรมฯ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting และมี พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นผู้กล่าวรายงานงานประชุม ซึ่งมีผู้แทนจากภาคประชาสังคม ภาคประชาชน ส่วนราชการ และสถาบันการศึกษาในพื้นที่ มากกว่า 300 องค์กร รวมกว่า 600 คน เข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือ แนวทางการขับเคลื่อนงานร่วมกัน และรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการ ตามความต้องการจากองค์กรภาคประชาสังคม เพื่อ ศอ.บต. จะได้รวบรวมแผนส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนทุกภาคส่วนในการแก้ไข ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะ 4 ปี พ.ศ.2567 – 2570 ที่มีความสมบูรณ์ก่อนจะนำเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ครั้งที่ 5/2565 ต่อไป
รัฐบาลและคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ กพต. ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการร่วมกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการดำเนินงานขององค์กรภาคประชาสังคม ซึ่งมีส่วนสำคัญอย่างมากต่อการทำงานในพื้นที่ช่วยหนุนเสริมการทำงานของภาครัฐ และมีบทบาทสำคัญในฐานะที่เป็นโซ่ข้อกลางระหว่างรัฐและประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี กพต. จึงได้สั่งการให้ ศอ.บต. หาวิธีการและแนวทางปฏิบัติที่เป็นการสนับสนุนการทำงานขององค์กรภาคประชาสังคมให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์ต่อจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มากที่สุด
🇹🇭 วิสัยทัศน์กรมการพัฒนาชุมชน “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
***60ปี กรมการพัฒนาชุมชน “สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”
“ปัตตานี เมืองงาม 3 วัฒนธรรม” 🦐🐌🦀🐟
(Visited 1 times, 1 visits today)