ต้อนรับข้าราชการใหม่ สู่ครอบครัวพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี

ยินดีต้อนรับข้าราชการใหม่ สู่ครอบครัวพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี
14 พฤศจิกายน 2565 – นายธีรวิทย์ กู้เกียรติ พัฒนาการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มงานฯ ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดี พบปะพูดคุยมอบแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ 12 อำเภอ ของจังหวัดปัตตานี แก่ข้าราชการผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน ตามที่กรมการพัฒนาชุมชน ได้บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน สังกัดจังหวัดปัตตานี จำนวน 4 ราย ประกอบด้วย
1) นายกษิดิศ จิตใจภักดิ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน
2) นางสาวสาปียะห์ ดอเลาะ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน
3) นางสาวไมมูเนาะ เจ๊ะนุ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน
4) นายอายาฮา เจะยุนุ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน
โดยกรมการพัฒนาชุมชน กำหนดข้าราชการที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเดินทางมารายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการตามคำสั่ง ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 พร้อมจัดทำข้อมูลทะเบียนประวัติข้าราชการและรับการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี ในหัวข้อ ดังนี้
1. การขับเคลื่อนงานภายใต้ความรับผิดชอบของกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
2. การขับเคลื่อนงานภายใต้ความรับผิดชอบของกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
3. การขับเคลื่อนงานภายใต้ความรับผิดชอบของกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
4. การขับเคลื่อนงานภายใต้ความรับผิดชอบของกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
ในโอกาสนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี ร่วมต้อนรับนักศึกษาสหกิจศึกษา จำนวน 2 ราย จากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (มนร.) ในโอกาสรายงานตัวเข้ารับแนวทางการเรียนรู้และปฏิบัติงานในรูปแบบสหกิจศึกษา หรือ Co-operative Education ซึ่งเป็นระบบการศึกษาที่มีการผสมผสานการเรียนเข้ากับการทำงานที่สอดคล้องกับคณะและสาขาวิชาของนักศึกษา ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี ชั้น2 อาคาร2 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี
🇹🇭 วิสัยทัศน์กรมการพัฒนาชุมชน “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
***60ปี กรมการพัฒนาชุมชน “สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”
“ปัตตานี เมืองงาม 3 วัฒนธรรม” 🦐🐌🦀🐟
(Visited 1 times, 1 visits today)