คัดเลือกกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดปัตตานี เพื่อเข้าร่วมจำหน่ายสินค้าในงาน “OTOP City 2022”

พช.ปัตตานี คัดเลือกกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดปัตตานี เพื่อเข้าร่วมจำหน่ายสินค้าในงาน “OTOP City 2022”
วันนี้ 15 พฤศจิกายน 2565 – นายธีรวิทย์ กู้เกียรติ พัฒนาการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุมคัดเลือกกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดปัตตานี เพื่อเข้าร่วมจำหน่ายสินค้าในงาน “OTOP City 2022” ซึ่งกำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 17 – 25 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย กำหนดจัดงาน “OTOP City 2022” ในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชน หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จาก 76 จังหวัด ทั่วประเทศ ซึ่งจังหวัดปัตตานี จะพิจารณาคัดเลือกกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดปัตตานี ที่ได้รับ 3-5 ดาว และสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์และประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์ของความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรมของจังหวัดปัตตานีและภาคใต้ชายแดน โดยในการประชุมพิจารณาคัดเลือกในครั้งนี้ มีเครือข่าย OTOP จังหวัดปัตตานี จาก 12 อำเภอ ตัวแทนผู้ประกอบการเข้าร่วมประชุม กว่า 30 ราย/กลุ่ม เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือก รวมถึงร่วมวางแผนและกำหนดการรูปแบบการนำเสนอและจำหน่ายสินค้าในงานดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี ชั้น2 ตึก2 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี
🇹🇭 วิสัยทัศน์กรมการพัฒนาชุมชน “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
***60ปี กรมการพัฒนาชุมชน “สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”
“ปัตตานี เมืองงาม 3 วัฒนธรรม” 🦐🐌🦀🐟
(Visited 1 times, 1 visits today)