ผู้ว่าฯ ปัตตานี ย้ำทุกฝ่ายร่วมแก้ไขปัญหาแบบพุ่งเป้าเป็นรายครัวเรือนกลุ่มเป้าหมายจากระบบ TPMAP ให้ได้รับการแก้ไขปัญหา ช่วยเหลือและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

วันนี้ 29 มิถุนายน 2565 – นายธีรวิทย์ กู้เกียรติ พัฒนาการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นางสาวการีมะห์ บากา ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 6/2565 ประจำเดือนมิถุนายน 2565 เพื่อนำเสนอวาระสำคัญ เรื่อง “ปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
โดยมีนายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในการประชุมฯ และมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี หัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนผู้บริหารหน่วยงานทั้งภาครัฐ/เอกชน นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพญาตานี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี เพื่อติดตามความก้าวหน้าของภารกิจสำคัญและสรุปผลการดำเนินงานของทุกส่วนราชการในรอบ 1 เดือน รับทราบนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลเพื่อให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน ได้ดำเนินการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนหารือข้อราชการงานสำคัญต่าง ๆ ของจังหวัดปัตตานี
ซึ่งในการประชุมฯ วันนี้ นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานและส่วนราชการการใช้ข้อมูลกลุ่มเป้าหมายจากระบบ TPMAP จังหวัดปัตตานี ปี 2565 เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาแบบพุ่งเป้าเป็นรายครัวเรือน ให้ได้รับการแก้ไขปัญหา ช่วยเหลือและส่งเสริมคุณภาพชีวิต รวมทั้งสิ้น จำนวน 15,703 ครัวเรือน ในพื้นที่ 12 อำเภอ ของจังหวัดปัตตานี โดยได้กำหนดให้ทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ (ทีมปฏิบัติการตำบลและทีมพี่เลี้ยง) ได้ลงพื้นที่เคาะประตูรายครัวเรือนเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การดำเนินงานร่วมกับครัวเรือนเป้าหมายในการวิเคราะห์สภาพปัญหาร่วมหาทางออก โดยใช้ปฏิบัติการ 4ท. คือ ทัศนคติ ทักษะ ทรัพยากรและทางออก พร้อมบูรณาการดำเนินการแก้ไขปัญหารายครัวเรือนแบบพุ่งเป้าและตรงสภาพปัญหาพร้อมรายงานผลความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานทุกกิจกรรมในภาพรวมของแต่ละอำเภอในระบบ TPMAP เพื่อให้สามารถระบุกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการช่วยเหลือแล้วและยังรอการช่วยเหลือได้อย่างชัดเจนต่อไป
ทั้งนี้ หากพบสภาพปัญหาของครัวเรือนที่มีความจำเป็นที่ต้องได้รับความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ให้ทีมปฏิบัติการฯ ดำเนินการช่วยเหลือโดยทันทีโดยไม่จำเป็นต้องรอให้สำรวจข้อมูลครบทุกครัวเรือน เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และหากเกินศักยภาพระดับอำเภอ ให้มีการแจ้งไปยังศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป
***60ปี กรมการพัฒนาชุมชน “สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”
ปัตตานี เมืองงาม 3 วัฒนธรรม
(Visited 1 times, 1 visits today)