พช.ปัตตานี ร่วมพลังขับเคลื่อนประชารัฐ บูรณาการภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก สู่ความเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

วันที่ 29-30 มิถุนายน 2565 – นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นายธีรวิทย์ กู้เกียรติ พัฒนาการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย นางสาวฟารีดา ม่าเหร็ม ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน/นักวิชาการพัฒนาชุมชน และ พนักงานราชการ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม “การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก” ตามโครงการส่งเสริมการพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดทรัพย์มูลค่าทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้กลับสู่ท้องถิ่น กิจกรรมหลักที่ 2 : พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยภาคีเครือข่าย ในกิจกรรมที่ 1 : สร้างพลังและพัฒนากลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและเป็น กิจกรรมย่อยที่ 1.1 : ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
โดยมี นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมฯ พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง “การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากภายใต้ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน” ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัด/พัฒนาการจังหวัด/ผู้แทนบริษัทประชารัฐรักสามัคคี(วิสาหกิจเพื่อสังคม)จำกัด และนักวิชาการพัฒนาชุมชน รวมถึงพนักงานบริษัทประชารัฐฯ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้มาตรการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนากลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก” มีการแนะนำผลิตภัณฑ์พร้อมข้อมูลผลิตภัณฑ์ (Story Telling) ที่ผ่านการพัฒนาภายใต้ 5 กระบวนงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงทางการตลาดกับตัวแทนกลุ่มธุรกิจค้าปลีกมีการจัดทำข้อมูลการขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก มีคณะวิทยากรผู้มีประสบการณ์จากบริษัทและองค์กรต้นแบบ รวมถึงคณะผู้บริหารผู้มีความชำนาญ ร่วมบรรยาย เปิดอภิปรายและจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการที่เป็นประโยชน์สำหรับกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก อาทิเช่น
– การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก สู่การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน
– บทบาทของบริษัทประชารัฐฯ สู่การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อสังคม
– โอกาสทางการตลาด การสร้างรายได้และทบทวน Case Study
– การตลาดแนวโน้มธุรกิจค้าปลีกเชื่อมโยงโอกาสทางการตลาดและกิจกรรม “ประชารัฐ Market”
– การปรับตัวให้เข้ากับธุรกิจค้าปลีก
ทั้งนี้ เพื่อพัฒนากลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ สื่อสารสร้างความเข้าใจข้อมูลและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และเพื่อสร้างความสัมพันธ์เชื่อมโยงเครือข่ายพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ให้เกิดความเข้มแข็ง มีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ต่อไป
***60ปี กรมการพัฒนาชุมชน “สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”
ปัตตานี เมืองงาม 3 วัฒนธรรม
(Visited 1 times, 1 visits today)