ให้กีฬารวมพลังเราเป็น1 “สานสัมพันธ์น้องพี่ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน”

วันนี้ 27 มิถุนายน 2565 : นายธีรวิทย์ กู้เกียรติ พัฒนาการจังหวัดปัตตานี นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานและบุคลากรในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี ทั้ง 12อำเภอ ร่วมกิจกรรมกีฬา “สานสัมพันธ์น้องพี่ ครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน” เขตตรวจราชการที่7 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) ณ สนามยะลาสเตเดี้ยม อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
โดยมี นายกิจจา ทองแดง ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 7 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน(ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) เป็นประธานเปิดกิจกรรมดังกล่าว ร่วมด้วย นายอำนวย ศรีระแก้ว ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต /นายปัญญา น่วมประวัติ ผอ.ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา และ พัฒนาการจังหวัดทั้ง 3จังหวัด (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) ให้เกียรติร่วมเปิดกิจกรรมฯ ในวันนี้ ซึ่งมีตัวแทนนักกีฬาจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ทั้ง 3จังหวัด ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 7 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน(ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) เข้าร่วมกิจกรรมตามประเภทและชนิดกีฬาอย่างสนุกสนาน เช่น การแข่งขันฟุตบอล แชร์บอล เปตอง ชักกะเย่อ กีฬาพื้นบ้านและกิจกรรมสันทนาการ เป็นต้น เพื่อใช้กีฬาเป็นสื่อกลางในการเสริมสร้างความสมานฉันท์ สร้างทัศนคติที่ดีกันระหว่างกัน เห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย เล่นกีฬาเพื่อสุขพลานามัยที่สมบูรณ์
อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในโอกาสครบรอบ 60ปี กรมการพัฒนาชุมชน เพื่อให้เห็นคุณค่าของความรัก ความสามัคคี ความเป็นอันหนึ่งอันเดียว ช่วยส่งเสริมให้มีระเบียบ วินัย เคารพในกติกา มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองและสังคม ของข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานและบุคลากรในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
***60ปี กรมการพัฒนาชุมชน “สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”
ปัตตานี เมืองงาม 3 วัฒนธรรม
(Visited 1 times, 1 visits today)