พัฒนาการจังหวัดปัตตานี ชื่นชมการบริหารจัดการหนี้ของครัวเรือน ด้วยการส่งเสริมอาชีพและมีแหล่งทุนที่เข้มแข็งในชุมชนได้

20 มิถุนายน 2565 – นายธีรวิทย์ กู้เกียรติ พัฒนาการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย นางสาวการีมะห์ บากา ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมขน และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ร่วมโครงการบริหารจัดการหนี้ ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน บ้านคลองปอม ม.11 ต.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
โครงการบริหารจัดการหนี้ ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สำนึกดี แผ่นดี บริหารหนี้ได้” มีกิจกรรมซึ่งสนับสนุนการบริหารจัดการหนี้ตามแผนของการดำเนินงานในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การส่งเสริมการประกอบอาชีพของสมาชิกครัวเรือนเป้าหมายที่ตรงตามความต้องการและเป็นไปตามแผนการสนับสนุนกิจกรรมการบริหารจัดการหนี้ที่ได้ร่วมกันจัดทำไว้ในในครั้งมีการประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการหนี้ “สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้” โดยมีการส่งเสริมการประกอบอาชีพในรูปแบบของกลุ่มอาชีพและกำหนดเงื่อนไขการดำเนินงานในลักษณะเงินทุนคืนกลุ่มไว้อย่างชัดเจน สามารถปฏิบัติได้จริงโดยไม่เป็นปัญหาหรือเป็นภาระของครัวเรือนเป้าหมายและเป็นที่ยอมรับรวมถึงเข้าใจร่วมกันระหว่างคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนและสมาชิกครัวเรือนเป้าหมาย
ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน บ้านคลองปอม มีการจัดตั้งกองทุนปุ๋ยเพื่อการเกษตร การสนับสนุนแหล่งทุนจากโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนและกลุ่มออมทรัพย์ การรวมกลุ่มจัดทำโครงการอาชีพตะกร้าสานและของใช้ในครัวเรือนของสตรี จากกองทุนพัฒนาบมบาทสตรี การส่งเสริมอาชีพกลุ่มเกษตรกร เป็นต้น เพื่อให้การส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพครัวเรือนสมาชิกเป้าหมายบรรลุผล มุ่งผลสำเร็จและมีเป้าหมายร่วมกันได้
โดยในวันนี้ นายณัฐวุฒิ ทองแกมแก้ว พัฒนาการอำเภอโคกโพธิ์ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน พัฒนากรผู้ประสานงานระดับพื้นที่ ผู้ใหญ่บ้าน ประธานศูนย์จัดการกองทุนชุมชนและสมาชิกครัวเรือนเป้าหมาย ร่วมให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการลงพื้นที่เพื่อร่วมกิจกรรมในวันนี้ พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูล รวมถึงรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการฯ ณ ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน บ้านคลองปอม หมู่ทที่11 ต.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
หมายเหตุ : ภาพ/ข่าว ได้รับอนุญาตและแจ้งวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ไม่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียและไม่แสวงหาประโยชน์เชิงพาณิชย์
***60ปี กรมการพัฒนาชุมชน “สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”
ปัตตานี เมืองงาม 3 วัฒนธรรม
(Visited 1 times, 1 visits today)