พช.ปัตตานี ส่งประกวดคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการดีเด่น ประจำปี 2565

นายธีรวิทย์ กู้เกียรติ พัฒนาการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ / นักวิชาการพัฒนาชุมชนและเจ้าหน้าที่ บุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรม “คัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการดีเด่น ประจำปี 2565” ณ ห้องประชุมหาดตะโละกาโปร์ ชั้น 4 อาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี โดยมี นายกิจจา ทองแดง ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาชุมชน ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 7 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน(ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) ในนามหัวหน้าคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ มี นายปัญญา น่วมประวัติ ผอ.ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา เป็นคณะกรรมการร่วมฯ ซึ่งมีข้าราชการสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมนำเสนอผลงานเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือก จำนวน 6 คน ดังนี้
1) น.ส.กาญดา แก้วเอียด (พัฒนาการอำเภอยะหริ่ง) ในประเภท พัฒนาการอำเภอ
2) นายภีรวัฒน์ จันทร์ดิษฐวงษ์ (นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ) ในประเภท วิชาการ
3) นางฮานาน มะสอและ (นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ) ในประเภท พัฒนากรขวัญใจชุมชน
4) นางอารยา ยอดขยัน (นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ) ในประเภท พัฒนากรขวัญใจชุมชน
5) นายจิระศักดิ์ พรหมสะอาด (นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ) ในประเภท พัฒนากรขวัญใจชุมชน
6) น.ส.หรรษา นพเก้า (เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน) ในประเภท สนับสนุน
กิจกรรมดังกล่าว เป็นการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจให้แก่ข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนสามัญมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ประพฤติตนอยู่ในจรรยาและระเบียบวินัย ปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐฯ โดยผู้ได้รับคัดเลือกในระดับเขตตรวจราชการฯ จะได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2565 ต่อไป
***60ปี กรมการพัฒนาชุมชน “สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”
ปัตตานี เมืองงาม 3 วัฒนธรรม
(Visited 1 times, 1 visits today)