“สานสัมพันธ์น้องพี่ปัตตานี” ชาร์จพลัง สร้างสามัคคี กีฬาสัมพันธ์ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน

วันนี้ 16 มิถุนายน 2565 : นายธีรวิทย์ กู้เกียรติ พัฒนาการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดกิจกรรมกีฬา “สานสัมพันธ์น้องพี่ปัตตานี” ครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน ณ อาคารอเนกประสงค์ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลบานา(อบต.บานา) อำเภอเมืองจังหวัดปัตตานี
โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ /พัฒนาการอำเภอ/นักวิชาการพัฒนาชุมชน/พนักงานราชการ/ลูกจ้างและบุคคลากรในสังกัด ทั้ง 12 อำเภอ กว่า 200 คน เข้าร่วมกิจกรรมตามประเภทและชนิดกีฬาอย่างสนุกสนาน เช่น การแข่งขันฟุตบอล แชร์บอล เปตอง ชักกะเย่อ กีฬาพื้นบ้านและกิจกรรมสันทนาการ เป็นต้น เพื่อใช้กีฬาเป็นสื่อกลางในการเสริมสร้างความสมานฉันท์ สร้างทัศนคติที่ดีกันระหว่างกัน เห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย เล่นกีฬาเพื่อสุขพลานามัยที่สมบูรณ์ และเพื่อให้เห็นคุณค่าของความรัก ความสามัคคี ความเป็นอันหนึ่งอันเดียว ช่วยส่งเสริมให้มีระเบียบ วินัย เคารพในกติกา มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองและสังคม
***60ปี กรมการพัฒนาชุมชน “สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”
ปัตตานี เมืองงาม 3 วัฒนธรรม
(Visited 1 times, 1 visits today)