ผู้ว่าฯ ปัตตานี ชื่นชมความเข้มแข็งของชุมชน มอบเกียรติบัตรแก่ “หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด” จังหวัดปัตตานี ประจำปี 2565

วันนี้ 26 พฤษภาคม 2565 – นายธีรวิทย์ กู้เกียรติ พัฒนาการจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 5/2565 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 เพื่อนำเสนอวาระก่อนการประชุม เรื่อง “การดำเนินการประกวดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัดปัตตานี”
โดยมีนายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในการประชุมฯ และมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี หัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนผู้บริหารหน่วยงานทั้งภาครัฐ/เอกชน นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าร่วมประชุม ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ณ ห้องประชุมพญาตานี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี เพื่อติดตามความก้าวหน้าของภารกิจสำคัญและสรุปผลการดำเนินงานของทุกส่วนราชการในรอบ 1 เดือน รับทราบนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลเพื่อให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน ได้ดำเนินการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนหารือข้อราชการงานสำคัญต่าง ๆ ของจังหวัดปัตตานี
ซึ่งในการประชุมฯ วันนี้ นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ได้มอบเกียรติบัตรแก่หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น จังหวัดปัตตานี ประจำปี 2565 พร้อมให้โอวาทตัวแทนชุมชนผู้เข้าร่วมรับมอบเกียรติบัตร ประกอบด้วย
รางวัลกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด
1.รางวัลชนะเลิศ กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านคลองต่ำ หมู่ที่ 4 ตำบลปะนาเระ อำเภอปะนาเระ
2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านเตราะบอน หมู่ที่ 1 ตำบลเตราะบอน อำเภอสายบุรี
3.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านปุหรน หมู่ที่ 4 ตำบลช้างไห้ตก อำเภอโคกโพธิ์
รางวัลกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับอำเภอ
1.กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านดี หมู่ที่ 3 ตำบลบาราโหม อำเภอเมืองปัตตานี
2.กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านป่าศรี หมู่ที่ 3 ตำบลตะโละ อำเภอยะหริ่ง
3.กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านโต๊ะชูด หมู่ที่ 3 ตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง
4.กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านสาระวัน หมู่ที่ 2 ตำบลไทรทอง อำเภอไม้แก่น
5.กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านท่าด่าน หมู่ที่ 2 ตำบลดอนรัก อำเภอหนองจิก
6.กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านตรัง หมู่ที่ 2 ตำบลตรัง อำเภอมายอ
7.กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านม่วงเตี้ย หมู่ที่ 4 ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอแม่ลาน
8.กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านเกาะหวาย หมู่ที่ 3 ตำบลวัด อำเภอยะรัง
9.กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบือแนลาแล หมู่ที่ 8 ตำบลปล่องหอย อำเภอกะพ้อ
ทั้งนี้ การประกวด “หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด” จัดให้มีขึ้นเพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจ แก่หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ที่มีการดำเนินงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามหลักการและแนวทาง ของกองทุนแม่ของแผ่นดินอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ที่สามารถเป็นตัวอย่างในการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยชุมชน
***60ปี กรมการพัฒนาชุมชน “สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”
ปัตตานี เมืองงาม 3 วัฒนธรรม
(Visited 1 times, 1 visits today)