“บ้านสร้างสุข สลากสรรค์สร้างเพื่อชุมชน” ​ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันนี้ วันเสาร์ ที่ 21 พฤษภาคม​2565 – นายธีรวิทย์ กู้เกียรติ พัฒนาการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย นางสาวการีมะห์ บากา ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน/นักวิชาการพัฒนาชุมชน และทีมปฏิบัติการฯ ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยฯ อำเภอโคกโพธิ์ ลงพื้นเยี่ยมเยียนและพบปะให้กำลังใจครัวเรือนเป้าหมายที่ตกเกณฑ์ TPMAP ในมิติด้านความเป็นอยู่ ที่มีสภาพบ้านอาศัยไม่มีความมั่นคงถาวร ณ บ้านนาค้อเหนือ หมู่ 5 ตำบลป่าบอน อำเภอโคกโพธิ์ เพื่อรับทราบสภาพปัญหาและความเป็นอยู่ตามที่ปรากฏจากรายงานของคณะทำงานและทีมปฏิบัติการฯระดับพื้นที่ ในข้อมูล TPMAP ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคล/ครัวเรือน เข้าร่วมโครงการเพื่อรับการสนับสนุนงบประมาณ โครงการ “บ้านสร้างสุข สลากสรรค์สร้างเพื่อชุมชน” จำนวน 1 ครัวเรือน ในวงเงินงบประมาณ จำนวน 120,000 บาท
กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จัดทำโครงการ “บ้านสร้างสุข สลากสรรค์สร้างเพื่อชุมชน” โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมาย เป็นบุคคล/ครัวเรือนเป้าหมายจากระบบ TPMAP ที่ตกเกณฑ์ในมิติ “ด้านความเป็นอยู่” ซึ่งมีสภาพบ้านอาศัยที่ไม่มีความมั่นคงถาวร เช่น มีโครงสร้างบ้านไม่แข็งแรง ชำรุด หรือไม่มีความสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นประตู หน้าต่าง ที่อยู่อาศัยอยู่ในสภาพไม่คงทนกับการใช้งานในระยะเวลา 5 ปี ซึ่งโครงการดังกล่าวจะมีการดำเนินการก่อสร้างบ้านหลังใหม่ให้กับบุคคล/ครัวเรือนเป้าหมายจากระบบ TPMAP ที่ตกเกณฑ์ในมิติด้านความเป็นอยู่ ทั่วประเทศ จำนวน 83 หลัง ทั่วประเทศ
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (GLO) เป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญต่อเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม และต้องการพัฒนาให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี จึงทำให้เกิดเป็นโครงการ “บ้านสร้างสุข สลากสรรค์สร้างเพื่อชุมชน” เป็นโครงการดี ๆ จากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนทั่วประเทศ บูรณาการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครัวเรือนมีชีวิตที่ดีและขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนสู่ความยั่งยืน
***60ปี กรมการพัฒนาชุมชน “สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”
ปัตตานี เมืองงาม 3 วัฒนธรรม
(Visited 1 times, 1 visits today)