ผวจ.ปัตตานี” เปิดสวนหลังจวนผู้ว่าราชการจังหวัด ยกร่องปลูกผักสวนครัว” ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างวัฒนธรรมการปลูกผักอย่างต่อเนื่อง

นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นางประภา บุญหลวง ประธานแม่บ้านมหาดไทยและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี นำคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงานและบุคลากรในหน่วยงานราชการ ร่วมกิจกรรมน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร “สร้างต้นแบบองค์กร ผู้นำต้องทำก่อน” เสริมสร้างวิถีคนและองค์กรให้รักนิสัยการปลูกผักอย่างเป็นวิถีชีวิต (way of life) ที่ทำได้จริงและเห็นผลเป็นรูปธรรม เป็นต้นแบบให้ประชาชนปฏิบัติตาม มีผักปลอดภัยไว้รับประทานและประกอบอาหาร ปลูกผักที่กิน กินผักที่ปลูก ประหยัดรายจ่ายในครัวเรือน มีคลังอาหารในครัวเรือน เพื่อใช้บริโภคและแบ่งปันครัวเรือนใกล้เคียง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่จะเป็นตัวช่วยให้พี่น้องประชาชนสามารถฝ่าวิกฤติได้อย่างดี
โดยกิจกรรมในวันนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี นำโดย นายวัชระ ธรรมปัญญาสกุล พัฒนาการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ นักวิชาการ พนักงาน ลูกจ้าง พช.ปัตตานี ร่วมกับส่วนราชการภายในจังหวัด ร่วมกันปลูกผักสวนครัวมากกว่า 10 ชนิด ในบริเวณพื้นที่อเนกประสงค์ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เช่น ผักบุ้ง แตงกวา กวางตุ้ง ผักกาด พริกขี้หนู และผักเลื้อยกินยอดและผล เป็นต้น ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ จังหวัดปัตตานี (ฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านป่าตาเขียว อำเภอปะนาเระ) /ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ จังหวัดปัตตานี (ฟาร์มตัวอย่างฯ ตาลีอายร์ อำเภอยะหริ่ง) / ครัวเรือนต้นแบบ “โคก หนอง นา พช.ปัตตานี” (นายยูโซ๊ะ แวนิ) บ้านกูวิง ม.5 ตำบลบานา อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ให้ความอนุเคราะห์เมล็ดพันธุ์ผักพื้นบ้าน ต้นกล้าผักสวนครัวและปุ๋ยอินทรีย์บำรุงต้นไม้
นางประภา บุญหลวง ประธานแม่บ้านมหาดไทยและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้ สามารถเป็นต้นแบบในการสร้างแหล่งอาหารที่เพียงพอภายในครัวเรือน ทั้งพืชผักสวนครัว สมุนไพรที่จำเป็น เป็นการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต ภายใต้สถานการณ์ปัญหาโรคระบาด ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และพร้อมผลักดันแผนการส่งเสริมและรณรงค์ให้มีการปลูกผักสวนครัวในทุกครัวเรือนทั้ง 12 อำเภอ อย่างต่อเนื่อง สร้างชุมชนเข้มแข็งการพึ่งตนเองได้และเกิดความสามัคคีของคนในชุมชน ซึ่งเป็นรากฐานการสร้างความมั่นคงทางอาหารในระยะยาว อีกทั้ง ยังเป็นการขับเคลื่อนกิจกรรมการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร อย่างต่อเนื่อง สร้างวัฒนธรรมการปลูกพืชผักสวนครัวทุกครัวเรือน นำไปสู่ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป
***60ปี กรมการพัฒนาชุมชน “สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”
ปัตตานี เมืองงาม 3 วัฒนธรรม
(Visited 1 times, 1 visits today)