พช.ปัตตานี รับฟังการประชุมการขับเคลื่อนแนวทางเขตการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่

นายวัชระ ธรรมปัญญาสกุล พัฒนาการจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมรับฟังการประชุม “เพื่อขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจ (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่” โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการประชุม และมีข้าราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมดำรงธรรม อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย ถ่ายทอดสัญญาณสดผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) 76 จังหวัด ทั่วประเทศ เพื่อพิจารณาและชี้แจงขอบเขตการดำเนินงาน แนวทางการเลือกพื้นที่เป้าหมาย/พื้นที่ปฏิบัติการ และการกำหนดรูปแบบการพัฒนาพื้นที่ที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาและสภาพภูมิสังคม เพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ : Sufficiency Economy Development Zone) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ เพื่อประโยชน์และผลสำเร็จตามวัตถประสงค์ในการดำเนินงาน ดังนี้
1. เพื่อพัฒนาคนในทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แก้ปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการเรียนรู้และการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์สู่การปฏิบัติ
2. แก้ไขปัญหาความยากจน ฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่น/ชุมชน ผ่านการสร้างงานสร้างรายได้ ให้แก่ ประชาชน แรงงาน บัณฑิตจบใหม่ กลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่น/ชุมชน และ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) โดยบูรณาการความร่วมมื่อระหว่างภาครัฐ เอกชน และ ภาคประชาชน อย่างเป็นรูปธรรม
ซึ่งจังหวัดปัตตานี นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นายณัฐกฤช สิทธิโอสถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นำส่วนราชการและผู้บริหารระดับจังหวัด เข้าร่วมประชุมผ่านระบบโต้ตอบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) พร้อมกัน ณ ห้องประชุมศรีนครา ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี รวมถึงรับฟังการประชุมผ่านระบบ DOPA Channel สำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในระดับอำเภอ ทั้ง 12 อำเภอ จังหวัดปัตตานี
***60ปี กรมการพัฒนาชุมชน “สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”
ปัตตานี เมืองงาม 3 วัฒนธรรม
(Visited 1 times, 1 visits today)