aพช.ปัตตานี ลงพื้นที่ตรวจสอบและพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น ผู้สมัครเข้าร่วมขุด “โคก หนอง นา กรมการพัฒนาชุมชน”

16 พฤศจิกายน 2564 – นายวัชระ ธรรมปัญญาสกุล พัฒนาการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นางสาวการีมะห์ บากา ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่อำเภอหนองจิก (ตำบลดอนรัก) และ อำเภอโคกโพธิ์ (ตำบลมะกรูด) เพื่อตรวจสอบและพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นสำหรับครัวเรือนที่สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่3 พัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบโคก หนอง นา กรมการพัฒนาชุมชน เช่น
1.ประเภทกรรมสิทธิ์ที่ดิน
2.ความยินยอมให้ใช้ที่ดินเป็นศูนย์เรียนรู้ให้บริการประชาชน
3.การขุดปรับปรุงพื้นที่ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ รูปแบบ “โคก หนอง นา”
4.ขนาดพื้นที่ดำเนินงาน (1 ไร่, 3 ไร่, 10 ไร่,15ไร่)
5.เป็นพื้นที่ที่ไม่มีสิ่งกีดขวางต่อการปรับขุด
6.ไม่เป็นพื้นที่ที่มีบ่อน้ำเดิม หนองน้ำ
7. และอื่นๆ
โดยมีพัฒนาการอำเภอ /พัฒนากร/นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) และครัวเรือนเป้าหมายที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ อำนวยความสะดวกคณะติดตามฯ และศึกษาข้อมูลการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการและอื่น ๆ ตามแนวทางที่กำหนด เพื่อสร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยนข้อมูลรายละเอียดเชิงพื้นที่ระหว่างครัวเรือน โดยนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ(นพต.) และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ได้ร่วมค้นหา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ วางแผนการทำงานร่วมกัน ตามกระบวนการและขั้นตอนต่าง ๆ ของโครงการที่กรมการพัฒนาชุมชนได้กำหนด ซึ่งทุกฝ่ายมีความพร้อมในการขับเคลื่อนกิจกรรมในแต่ละกระบวนงานตามแนวทางในการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบโคก หนอง นา กรมการพัฒนาชุมชน ทั้งนี้ เพื่อมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชน ด้วยหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ สร้างความมั่งคงทางอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืน
***60ปี กรมการพัฒนาชุมชน “สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”
ปัตตานี เมืองงาม 3 วัฒนธรรม
(Visited 1 times, 1 visits today)