พัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี ประชุมประจำเดือนตุลาคม พร้อมขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

นายวัชระ ธรรมปัญญาสกุล พัฒนาการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุมผู้บริหารงานพัฒนาชุมชนและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 10/2564 ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมลังกาสุกะ ตึก1 ชั้น2 ศาลากลาง จังหวัดปัตตานี โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ /พัฒนาการอำเภอ/นักวิชาการพัฒนาชุมชน/พนักงานราชการ/ลูกจ้างและบุคคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าของภารกิจสำคัญและผลการดำเนินงานพัฒนาชุมชน รับทราบนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลเพื่อให้สามารถดำเนินการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนหารือข้อราชการงานสำคัญต่าง ๆ สร้างความพร้อมและวางงแผนการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 ตามแนวทางและนโยบายการขับเคลื่อนกิจกรรมงานพัฒนาชุมชน ของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีวาระแจ้งเพื่อทราบและประเด็นสำคัญเพื่อพิจารณา ดังนี้
1.ทิศทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ปี 2565 ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13
2.การขับเคลื่อนและต่อยอดกิจกรรมตามแผนงานของกรมการพัฒนาชุมชน
3.โครงการสำคัญและกิจกรรมเด่นของกรมการพัฒนาชุมชน
4.แผนการดำเนินงานการจัดสรรงบประมาณ
5.การเฝ้าระวังข้อสั่งการและการจัดสรรงบประมาณเร่งด่วนของทางราชการ
6.การปรับปรุงและพัฒนางาน
7.การประเมินศักยภาพ/ประเมินผล/ติดตามงาน
โดยในวันนี้ นายวัชระ ธรรมปัญญาสกุล พัฒนาการจังหวัดปัตตานี ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงานและบุคคลในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี คัดเลือกเป็นต้นแบบด้านการรณรงค์ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง ประจำปี 2564 เป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจและความภาคภูมิใจแก่ผู้ปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดี สืบสานพระราช-ปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงในเรื่องการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย อนุรักษ์ผ้าไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน รวมทั้งกระตุ้นรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนได้เกิดการรับรู้ประชาสัมพันธ์ผ้าไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย พร้อมเน้นย้ำถึงความสำคัญและผลจากการทำงานเป็นทีมและการสร้างความร่วมมือเชิงบูรณาการ ระหว่างสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ และ หน่วยงานภาคี ที่จะสนับสนุนให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานีมีผลการดำเนินงานที่ดี พร้อมให้กำลังใจในการทำงานในภาวะวิกฤตและอุปสรรคที่มีผลต่อการปฏิบัติงานในพื้นที่กับบุคคลากรในสังกัดทุกคน เพื่อสร้างความพร้อมขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อไป
***60ปี กรมการพัฒนาชุมชน “สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”
ปัตตานี เมืองงาม 3 วัฒนธรรม
(Visited 1 times, 1 visits today)