พช.ปัตตานี รายงานผลการปฏิบัติงาน รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และ การขับเคลื่อนกิจกรรมต่อเนื่อง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

11 ตุลาคม 2564 – นายวัชระ ธรรมปัญญาสกุล พัฒนาการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ /พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน สพจ.ปัตตานี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ เขตตรวจราชการที่ 7 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงาน รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และ การขับเคลื่อนกิจกรรมต่อเนื่อง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมลังกาสุกะ ตึก1 ชั้น2 ศาลากลาง จังหวัดปัตตานี โดยมี นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการประชุมเน้นย้ำแนวนโยบายการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 โดย นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมติดตามงานตามประเด็นสำคัญและเร่งด่วน ดังนี้
1)โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.”
2)โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ โคกหนองนา พช.
3)การดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(ศจพ.)
4)การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ปฏิบัติการ 90วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ2
5)การอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน “ผ้าไทย ใส่ให้สนุก”
6)สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน(กการอนุรักษ์รชช.2ค.)
7)การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
8)การดำเนินงานงบยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ปี 2564-2566
9)แนวทางการขับเคลื่อนงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานีและตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
“ปัตตานี เมืองงาม 3 วัฒนธรรม”
(Visited 1 times, 1 visits today)