ประชุมปรึกษาหารือโครงการยกระดับ OTOP กับคณะทำงานและที่ปรึกษาโครงการสถาบันวิจัยและเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

วันที่ 28 มี.ค.61 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี R [...]

อ่านต่อ

พช.ปัตตานี ร่วมต้อนรับ นางปราณี รัตนประยูร ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุน เขตตรวจที่ 8 และเป็นประธานการประชุมติดตามติดตามผลการดำเนินงาน

วันนี้ 28 มีนาคม 2561 – นายอับดุลรอฮิม เซะบารู หั [...]

อ่านต่อ

พช.ปัตตานี ลงพื้นที่ติดตามผลการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2561 และการขับเคลื่อนงานยุทธศาสตร์กรมฯ/จังหวัด

วันที่ 23 มีนาคม 2561 – นายอับดุลรอฮิม เซะบารู หั [...]

อ่านต่อ

ประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

วันที่ 21 มีนาคม 2561 -นายวัชระ ธรรมปัญญาสกุล หัวหน้ากล [...]

อ่านต่อ