พช.จังหวัดปัตตานี ประชุมมอร์นิ่งบรีฟของทุกสัปดาห์ เพื่อสรุปงานและวางแผนการดำเนินงานพัฒนาชุมชนตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนและยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี

วันนี้ 22 มกราคม 2561 – นายวัชระ ธรรมปัญญาสกุล รั [...]

อ่านต่อ

นางสาวสุนีย์ นวจินดาพันธุ์ รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นางสาวพนิดา เล๊าะนะ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และ นายภีรวัฒน์ จันทร์ดิษฐ์วงศ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นิเทศงานในพื้นที่อำเภอมายอและอำเภอยะรังโดยมีทีมงานฯ

นางสาวสุนีย์ นวจินดาพันธุ์ รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้ากลุ [...]

อ่านต่อ

นายวัชระ ธรรมปัญญาสกุล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นายภานุพงค์ จองเดิม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการฯ

นายวัชระ ธรรมปัญญาสกุล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาช [...]

อ่านต่อ

ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการเสนอขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2561

นายวัชระ ธรรมปัญญาสกุล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาช [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความตระหนักในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (Information Security Awareness) ปีงบประมาณ 2561

วันที่ 18 ม.ค.2560 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี นำโ [...]

อ่านต่อ