โครงสร้าง/บุคลากร

Share

ผู้บริหาร

นายวัชระ ธรรมปัญญาสกุล

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดปัตตานี
นายวัชระ ธรรมปัญญาสกุล
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
นายอับดุลรอฮิม เซะบารู
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
นางสาวสุนีย์ นวจินดาพันธุ์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นายสาธิต พัฒนาชุมชน

ผู้อำนวยการองค์กร

นายสาธิต พัฒนาชุมชน

ผู้อำนวยการองค์กร

นายสาธิต พัฒนาชุมชน

ผู้อำนวยการองค์กร

นายสาธิต พัฒนาชุมชน

ผู้อำนวยการองค์กร

นายสาธิต พัฒนาชุมชน

ผู้อำนวยการองค์กร

นายสาธิต พัฒนาชุมชน

ผู้อำนวยการองค์กร

(Visited 1 times, 1 visits today)