“พช.ปัตตานี ยกระดับชุมชนให้เข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 นายสุริยะ กิติบุญญา พัฒนาการจังหวัดปัตตานี บรรยายพิเศษเรื่อง “หลักการและแนวทางการพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ในโครงการฝึกอบรมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2562 กิจกรรม : อบรมแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบฯ พช.จังหวัด/อำเภอ และแกนนำหมู่บ้านเป้าหมาย 114 คน เข้าร่วมกิจกรรมฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แกนนำหมู่บ้านเป้าหมาย มีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการและแนวทางการพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันนำไปสู่การสร้างรากฐานและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานราก ให้มีความเข้มแข็ง และมั่นคง ณ ห้องประชุมน้ำพราว2 โรงแรมซีเอส ปัตตานี

(Visited 1 times, 1 visits today)