“พช.ปัตตานี ยกระดับชุมชนให้เข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 2”

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ 3 ธันวาคม 2561 นายสุริยะ กิติบุญญา พัฒนาการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นางสาวสุนีย์ มาหะ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ดำเนินการฝึกอบรมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2562 กิจกรรม : อบรมแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 2 จำนวน 108 หมู่บ้าน ระหว่างวันที่ 3 – 4 ธันวาคม 2561 โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบฯ พช.จังหวัด/อำเภอ และแกนนำหมู่บ้านเป้าหมาย 114 คน เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ ห้องสะบารัง 2 โรงแรมซีเอส ปัตตานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แกนนำหมู่บ้านเป้าหมาย มีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการและแนวทางการพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันนำไปสู่การสร้างรากฐานและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานราก ให้มีความเข้มแข็ง และมั่นคง และมีวิทยากรบรรยายพิเศษจากภาครัฐและเอกชน ร่วมให้ความรู้ ความเข้าใจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

(Visited 1 times, 1 visits today)