สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี ร่วมกับ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

|
เข้าชม 0 ครั้ง

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561  – นายสุริยะ กิติบุญญา พัฒนาการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการ ครั้งที่ 29 เรื่อง “การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” กิจกรรมที่ 9 ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D ) ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมย่อยที่ 1 ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม เพื่อให้ความรู้ในการยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์และนำผลิตภัณฑ์เข้าห้องปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ระดับจังหวัด/อำเภอ และกลุ่มเครือข่ายฯ เข้าร่วมกิจกรรมฯ มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ผู้ประกอบการ OTOP ต้องทราบ และการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อเพิ่มมูลค่า โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จากสถาบันอาหารฯ มหาวิยาลัยฯ และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง ณ โรงแรม ซี เอส ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

(Visited 1 times, 1 visits today)